Njoftim për shpallje të procedurave të konkurimit të dy pozicioneve për zv/drejtor në institucionin arsimor ”Janaq Kilica” Fier

01/11/2021

Në mbështetje të Ligjit 69/2012 ‘’ Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë’’, i ndryshuar, Vendimit nr.99, datë 27.02.2019 të Këshillit të Ministrave ”Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Drejtorisë të Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar”, udhëzimit nr.58 ”Për procedurat e emërimit dhe shkarkimit të nëndrejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar” drejtoria e shkollës ”Janaq Kilica” Fier shpall vendet e lira për poicionet e zv/drejtorit në këtë shkollë: