Lista paraprake e kandidatëve të kualifikuar për shërbimin psiko-social

07/12/2021

 Lista paraprake e kandidatëve të kualifikuar për punonjës të shërbimit psiko-social të IPAP-ve në varësi të DRAP Fier