Udhëzimi nr. 2, datë 9.2.2022

10/02/2022

”Për disa ndryshime në udhëzimin nr.2, datë 28.01.2020 ”Për procedurat e emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar” të ndryshuar.