Udhëzimi nr. 3, datë 9.2.2022

10/02/2022

”Për procedurat e emërimit, uljes në detyrë, pezullimit dhe shkarkimit të nëndrejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar”