NJOFTIM PËR PROVIMIN E SHTETIT

07/03/2022

Në zbatim të ligjit nr. 69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe ligjit nr. 10171, datë 22.10.2009 “Për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,  njoftojmë të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret për regjistrim në provimin e shtetit  të dorëzojnë dokumentet nga data 07.03.2022  deri më dt. 10.03.2022.