Njoftim për vend të lirë pune.

06/04/2022

Në mbështetje të Ligjit 69/2012 ‘’ Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë’’, Udhëzimin nr.12, datë 10.06.2021, ‘’Për procedurat e pranimit dhe të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar  dhe për administrimin e portalit ‘’Mësues për Shqipërinë’’, kreu ‘’9’’, pika ‘’5’’,

ZVAP Fier shpall vendin provizor  të punës profili TIK në institucionin arsimor:

Shkolla 9-vjeçare ‘’Andon Xoxa’’ Fier me afat deri më 17.06.2022.

Kandidatët e interesuar për këtë pozicion pune të dorëzojnë dokumentacionin në sekretarinë e ZVAP Fier brenda datës 08.04.2022.

Vlerësimi për këtë pozicion pune do të bëhet në përputhje me nivelin e diplomës.