Për procedurat e konkurrimit të mësuesve në Portal

14/04/2022

Bashkëlidhur gjeni shkresën me nr.697/1, për ‘Procedurat e konkurrimit të mësueseve në portalin “Mësues për Shqipërinë” ‘ 2022 dhe shkresën me nr.1567/1 prot., të MAS.