REZULTATET PËRFUNDIMTARE LP DHE LPD 2022

03/08/2022

Mbështetur në Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995, Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, me gjithë ndryshimet përkatëse, Ligjin 69/2012 ‘’Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë’’, i ndryshuar, vendimit nr.99, datë 27.02.2019 të Këshillit të Ministrave , ‘’Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë të Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar’’, udhëzimit nr.12 datë 10.06.2021 ‘’Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune  në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit ‘’Mësues për Shqipërinë’’, kreu 7, Komisioni i ZVAP Fier pasi perfundoi shqyrtimin e ankimimeve  per levizje paralele , bashkëngjitur  tabela përfundimtare e lëvizjes paralele 2022.