Lista emërore  e kandidatëve për SHPS shoqëruar me pikët e fituara nga ata, në testimin e realizuar më dt.20.09.2022.

22/09/2022

Lista emërore  e kandidatëve për SHPS shoqëruar me pikët e fituara nga ata, në testimin e realizuar më dt.20.09.2022.

Afati i ankimit është 3(tri) ditë  pune nga shpallja e këtij njoftimi.
Ditën e martë 27.09.2022, në ambjentet e DRAP Fier, do të zhvillohen intervistat me ta.