Udhëzim nr.13 datë 30.06.2023

21/07/2023

Udhezimi nr. 13 datë 30.06.2023 “Per percaktimin e kritereve dhe procedurave te njevlershmerise se deftesave dhe diplomave të nxenësve të arsimit parauniversitar te ardhur nga jashte vendit