Udhëzimin Nr. 17, datë 26.07.2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin Nr. 12, datë 10.06.2021 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë”, i ndryshuar”

28/07/2023