UDHËZIMI NR 22, DATË 13.11.2023

20/11/2023

PËR CAKTIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE PËR EMËRIMIN, ULJEN NË DETYRË, PEZULLIMIN DHE SHKARKIMIN E DREJTORIT DHE NËNDREJTORIT TË INSTITUCIONIT PUBLIK ARSIMOR