Udhëzimi nr. 23, datë 21.11.2023

30/11/2023

Udhëzimi nr. 23, datë 21.11.2023 ‘’Për përcaktimin e veprave penale që përbëjnë ndalim për të punuar në sistemin arsimor parauniversitar.