Udhëzimin nr. 24, date 1.12.2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhezimin nr. 10, date 3.4.2015 “Për permbatjen dhe formen e licences qe fiton kandidati ne perfundim te provimit te shtetit per ushtrimin e profesionit te regulluar te mësuesit”, i ndryshuar. 

13/12/2023

udhëzimi nr. 24, date 1.12.2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhezimin nr. 10, date 3.4.2015 “Për permbatjen dhe formen e licences qe fiton kandidati ne perfundim te provimit te shtetit per ushtrimin e profesionit te regulluar te mësuesit”, i ndryshuar.