Udhëzimi Nr. 25, datë 01.12.2023, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit “ Për pilotimin e skemës së mësuesit në dispozicion dhe detyrat e tij në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”

20/12/2023