Udhëzimi nr. 4, datë 28.2.2024 i PKAB, sesioni i parë.

29/02/2024

Bashkëlidhur gjeni udhëzimin nr. 4, datë 28.2.2024, “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, viti shkollor 2023-2024”.