Udhëzim nr.7 datë 30.04.2024 ”Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të njëvlershmërisë së deftesave dhe diplomave të nxënësve të arsimit parauniversitar, të ardhur nga jashtë vendit”

17/05/2024