NJOFTIM PËR LËVIZJET PARALELE

01/07/2024

ZVAP Fier publikon njoftimin për lëvizjet paralele me dëshirë për punonjësit mësimorë të punësuar me kontratë pa afat. Njoftimi dhe procedura me dokumentacionin përkatës aksesohen me linkun: