NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË KONKURRIMIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2024

04/07/2024

Në zbatim të ligjit nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të udhëzimit nr. 8, datë 03.05.2024, “Për procedurat e pranimit, të pezullimit dhe të largimit të mësuesit nga një vend pune, si dhe administrimit të portalit “Mësues për Shqipërinë”, të ndryshuar, të udhëzimit nr. 9, datë 03.05.2024 “Për organizimin e testimit të informatizuar të kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”, të shkresës së MAS nr. 4072 prot., datë 25.06.2024 “Për realizimin e procedurave të konkurrimit të mësuesve në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2024”, njoftojmë shpalljen e procedurave të konkurrimit “Mësues për Shqipërinë” 2024.

Regjistrimi i kandidatëve “Mësues për Shqipërinë” 2024, përfshirë parashkollorin bëhet në e-albania në shërbimin “Aplikim për konkurrim për punësim si mësues” në linkun:  https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=16306