Rezultatet paraprake LP dhe LPD 2022

25/07/2022 / BY

Pershendetje!
Mbështetur në Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995, Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, me gjithë ndryshimet përkatëse, Ligjin 69/2012 ‘’Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë’’, i ndryshuar, vendimit nr.99, datë 27.02.2019 të Këshillit të Ministrave , ‘’Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë të Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar’’, udhëzimit nr.12 datë 10.06.2021 ‘’Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit ‘’Mësues për Shqipërinë’’, kreu 7, Komisioni i ZVAP Fier pasi perfundoi shqyrtimin e dosjeve per levizje paralele si dhe priti dokumentacionin e nevojshem te institucioneve arsimore per levizje paralele te detyruar, shpall vleresimin dhe renditjen paraprake per çdo profil.

Per sa me siper vetem kandidatet per levizje paralele me dëshirë kane të drejte të paraqesin ankese ne ZVAP Fier jo me vone se 3 dite nga e nesermja e shpalljes se rezultateve pasi kandidatet per levizje paralele te detyruar janë njohur me vleresimi nga Komisionet e Vleresimit te Dosjeve ne shkolle.