Ripublikim i KPSH

30/11/2023

Në vijim të takimit  në ASCAP mbi pasaktësitë dhe problematikat e vërejtura në tabelat e renditjes sipas Kartës së Performancës së Shkollave (në të gjithë ZVAP-të) 2022-2023, si dhe mbështetur në sqarimet e bëra nga ASCAP, ZVAP ka bërë përsëri rankim për vitin shkollor 2022-2023 të cilin e gjeni bashkëlidhur.